Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

  • 12 czerwca 2017

Od roku akademickiego 2017/2018 uruchamiamy nabór na studia II stopnia na kierunku

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM o specjalnościach:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE i KIEROWANIE SYSTEMEM OBRONY PAŃSTWA

 

Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym stanowi jedną z podstawowych funkcji wszystkich organów władzy i administracji publicznej, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego.

Studia na tym kierunku przygotowują Cię do zarządzania i kierowania instytucjami bezpieczeństwa narodowego, poprzez poszerzanie i systematyzowanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności w obszarze bezpieczeństwa państwa, jak również w skali regionalnej i lokalnej na tle uwarunkowań międzynarodowych.

W trakcie nauki nabędziesz umiejętność zarządzania bezpieczeństwem w różnych wymiarach – czasowym, przestrzennym, organizacyjnym i intelektualnym.

W ramach studiów na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym przewidziane są ćwiczenia i zajęcia terenowe na bazie instytucji bezpieczeństwa narodowego, pozwalające na konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką.

Uczestnictwo w zajęciach na tym kierunku przysposobi Cię do podjęcia pracy w różnych instytucjach bezpieczeństwa narodowego, a ponadto przygotuje do podjęcia przyszłego zatrudnienia w służbach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem narodowym.

Zapotrzebowanie instytucji na specjalistów w zakresie zarządzania bezpieczeństwie sukcesywnie wzrasta. Jako absolwent tego kierunku będziesz przygotowany do pracy w instytucjach związanych z bezpieczeństwem narodowym. Potencjalne miejsca pracy dla Ciebie to:

  • wojewódzka administracja rządowa, w tym zwłaszcza organy zarządzania bezpieczeństwem wojewody;
  • rządowa, wojewódzka administracja zespolona z podległymi jednostkami (Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej wraz z podległymi komendami i jednostkami ratowniczo – gaśniczymi i szkolnymi, Komenda Wojewódzka Policji wraz z podległymi komendami, komisariatami jednostkami, inspekcje państwowe (np. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków);
  • rządowa administracja niezespolona, w tym dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowe komendy uzupełnień;
  • instytucje i jednostki wojskowe (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, żołnierze garnizonów zwłaszcza w Bydgoszczy i Inowrocławiu);
  • ogniwa administracji samorządowej (Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski, urzędy starostw powiatowych oraz urzędy gmin miejskich i wiejskich);
  • Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  • służby ścigania i organy władzy publicznej, działające w obszarze bezpieczeństwa - CBA, Policja, Prokuratura, ABW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, ŻW, Służba Celna, służby kontroli skarbowej;
  • wszystkie jednostki gospodarcze, administracyjne, edukacji powszechnej itp., które prawem są zobowiązane do zatrudnienia specjalistów ds. obronności.

 

* Studia stacjonarne (dzienne) – bezpłatne

* Studia niestacjonarne (zaoczne) – 1600 zł. za semestr

 

 

Przejdź do REKRUTACJI

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230