Politologia

  • 01 lipca 2016

POLITOLOGIA studia II stopnia (2-letnie magisterskie uzupełniające) stacjonarne i niestacjonarne

Od roku akademickiego 2017/18 w TRYBIE POPOŁUDNIOWYM!

Z NAMI SIĘGNIJ PO LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Niezależnie od tego, jaki kierunek studiów skończyłeś, wybierz jako studia II stopnia POLITOLOGIĘ -

do wyboru masz dwie specjalności: 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE i LIDER SPOŁECZNY!

Studia politologiczne II stopnia kierowane są do osób, które chcą poszerzyć wiedzę teoretyczną oraz nabyć umiejętności praktycznych z zakresu życia publicznego, w tym politycznego, rozumianego wielowymiarowo, zarówno z punktu widzenia poznania odpowiednich narzędzi, jak i ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji.

 

Specjalność: Lider społeczny

Jako absolwent tej specjalności będziesz dysponował szeroką wiedzą z zakresu nauk o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych i lokalnych uwarunkowań praktyk politycznych. Będziesz rozumiał zjawiska i procesy polityczne zachodzące w przestrzeni publicznej, wyróżnisz się wiedzą na temat tworzenia mechanizmów przywódczych i kreowania lidera w określonym środowisku społecznym. Zdobędziesz umiejętności prowadzenia dialogu społecznego, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego, aktywizacji społeczności lokalnej i zarządzania zespołem. Dodatkowo zostaniesz wyposażony w odpowiednie kwalifikacje by wdrażać w praktyce zasady ekonomii społecznej.

Dzięki procesowi kształcenia i nabytym umiejętnościom, jako absolwent tej specjalności, będziesz przygotowany do pracy w szeroko rozumianej administracji publicznej zarówno na poziomie samorządowym, jak i centralnym. Otwierają się przed Tobą perspektywy zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego i w organizacjach pozarządowych.

Specjalność: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dzięki tej specjalności poznasz i zrozumiesz zjawiska oraz procesy polityczne zachodzące we współczesnym świecie. Zdobędziesz wiedzę na temat polityki bezpieczeństwa wewnętrznego na poziomie państwa, ale i w wymiarze lokalnym oraz regionalnym. Nauczysz się analizować i oceniać procesy dotyczące ładu i porządku publicznego, w tym identyfikacji i właściwej interpretacji potencjalnych zagrożeń. Dowiesz się jak właściwie oceniać ryzyko, nauczysz się stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa, zarządzać sytuacjami kryzysowymi, motywowanymi zarówno przyczynami naturalnymi (np. klęski żywiołowe, katastrofy naturalne), jak i nienaturalnymi (np. awarie techniczne, zakłócenia porządku publicznego w czasie imprez masowych, zagrożenia o charakterze terrorystycznym).

Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany do pracy w służbach mundurowych, takich jak: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu, Straż Miejska, wojsko czy Służba Więzienna. Otwiera się przed Tobą perspektywa zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego i prywatnego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

 

 

* Studia stacjonarne (dzienne) – bezpłatne

* Studia niestacjonarne (zaoczne) – 1600 zł. za semestr

 

Przejdź do REKRUTACJI

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230