Nauki o polityce

 • 01 lipca 2016

Wybierz studia doktoranckie z nauk o polityce na UKW

Absolwenci studiów II stopnia na kierunkach humanistycznych i społecznych nie muszą kończyć swojej edukacji z tytułem magistra, ale mogą rozpocząć naukę na studiach III stopnia, dzięki uprawnieniom Wydziału Humanistycznego do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Studia nauki o polityce dają naszym absolwentom wiele możliwości – pogłębiają wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, przygotowują do prowadzenia samodzielnych badań i projektów naukowych oraz do pracy dydaktycznej w szkołach wyższych i ponadgimnazjalnych. Absolwenci mogą też kontynuować swoją edukację w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych.

Zasady rekrutacji

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów trzeciego stopnia w zakresie nauk o polityce stanowi posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego magistra lub równoważnego nadanego w zakresie nauk społecznych lub nauk humanistycznych. 

Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni mogą być jedynie kandydaci, którzy w terminie złożyli wymagany komplet dokumentów.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 określa Uchwała Senatu

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań naukowych oraz projektu badawczego, który kandydat zamierza zrealizować w trakcie pracy nad doktoratem – komisja ocenia ogólną orientację kandydata w dyscyplinie nauki o polityce oraz oryginalność i stopień nowatorstwa proponowanego tematu rozprawy,
 • oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, wystąpień na konferencjach naukowych bądź innych  itp.),
 • znajomości języka obcego (j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego lub j. włoskiego) na poziomie B1 ocenianej przez komisję egzaminacyjną na podstawie przeprowadzonego pisemnego postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego – certyfikaty, zaświadczenia lub dokumenty o innej nazwie wymienione w załączniku nr 3 Uchwały nr 55/2015/2016 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 kwietnia 2015 roku – stanowią podstawę do zwolnienia kandydata z rozmowy w języku obcym i są podstawą do przyznania maksymalnej liczby punktów,
 • średniej ocen z toku studiów.

Każda część postępowania kwalifikacyjnego punktowana jest w skali 0-5 punktów.
Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym można otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Pozytywnym wynikiem jest uzyskanie przez kandydata 60% możliwych do zdobycia punktów, tj. 12.

 • za rozmowę kwalifikacyjną na temat projektu badawczego kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów,
 • za każde udokumentowane osiągnięcie naukowe można uzyskać 1 punkt (maksymalnie 5 punktów),

znajomość języka obcego punktowana jest następująco:

 • bardzo dobra - 5 punktów
 • dobra plus - 4 punkty
 • dobra - 3 punkty
 • dostateczna plus - 2 punkty
 • dostateczna - 1 punkt
 • niedostateczna - 0 punktów

średnia ocen z toku studiów punktowana jest następująco:

 • 5,00 ÷ 4,51 5 punktów
 • 4,50 ÷ 4,35 4 punkty
 • 4,34 ÷ 3,75 3 punkty
 • 3,74 ÷ 3,35 2 punkty
 • 3,34 ÷ 3,00 1 punkt
 • do 2,99 0 punktów

Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje dodatkowo 5 punktów.

Limit przyjęć na studia doktoranckie stacjonarne: 8 miejsc

Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • curriculum vitae,
 • kwestonariusz osobowy
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia,
 • dokumenty potwierdzające ocenę pracy dyplomowej, średnią ocen z toku studiów,  stopień znajomości języka obcego,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe (m.in. publikacje, referaty na konferencjach naukowych, aktywna działalność w kołach naukowych itp.),
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających inne niż dyplom ukończenia studiów kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (o ile kandydat je posiada),

Komplet dokumentów należy złożyć w tekturowej teczce z opisem (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dyscyplina naukowa: nauki o polityce). 


Terminy

Termin rejestracji internetowej: 

05.06.2017 – 04.09.2017

Termin i miejsce składania dokumentów:

07.09.2017r.

godz. 9.00 – 14.00

Sekretariat Instytutu Nauk Politycznych

ul. Poniatowskiego 12

pok. 105

e-mail: polityka@ukw.edu.pl

Termin postępowania kwalifikacyjnego: 

19.09.2017r.

godz. 10.00 rozmowa kwalifikacyjna

Instytut Nauk Politycznych

ul. Poniatowskiego 12

sala 106

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230