Bezpieczeństwo narodowe

 • 01 lipca 2016

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Jeśli masz ambicje studiowania jednego z najpopularniejszych na polskich uczelniach kierunku.

Jeśli swoją przyszłość wiążesz z pracą w strukturach administracji państwowej lub samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, z polskimi lub międzynarodowymi siłami zbrojnymi, czy też z pracą w sztabach zarządzania kryzysowego, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE to Twój kierunek na przyszłość! Zgodnie z Twoimi zainteresowaniami w trakcie studiowania wybierasz jedną z trzech specjalności:

 • BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE
 • BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE
 • BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE

Studia I stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, Student ma także możliwość odbycia części studiów zagranicą, w ramach programu ERASMUS.

 

 • BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy w zakresie specjalistycznego nadzoru w dziedzinie ochrony zasobów przyrodniczych, zarządzania kryzysowego oraz oceny zagrożeń ekologicznych, utworzono specjalność – bezpieczeństwo ekologiczne. Nasi Absolwenci posiadają kompleksową wiedzę dotyczącą zagrożeń dla bezpieczeństwa w sferze ekologicznej, w tym klęsk i katastrof. Potrafią zdiagnozować rodzaj i formę zagrożeń ekologicznych oraz ustalić sposoby profilaktyki i likwidacji skutków tych zagrożeń w wymiarze regionalnym i krajowym. Gwarancję tego daje program kształcenia, w którym znajdują się takie przedmioty jak m.in.: polityka zrównoważonego rozwoju, globalne bezpieczeństwo ekologiczne, zagrożenia i konflikty ekologiczne, edukacja ekologiczna, organizacje i ruchy ekologiczne czy polityka ekologiczna na poziomie lokalnym. Studiując tę specjalność, będziesz przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, na stanowiskach specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i innych organizacjach rządowych i pozarządowych.

 • BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa to jeden z ważniejszych wymiarów bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Studia na tej specjalności są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zwalczania zagrożeń gospodarczych. Globalne problemy bezpieczeństwa ekonomicznego, narzędzia polityki bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwo ekonomiczne Unii Europejskiej, wyzwania bezpieczeństwa energetycznego – to tylko niektóre z przedmiotów, które przewiduje program kształcenia. W trakcie nauki, Student nabywa kompetencje do samodzielnego dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym ekonomicznego. Posiada zdolność do wykorzystania materiałów i strategii o charakterze profilaktycznym, w konkretnych ekonomicznych realiach instytucjonalnych. Jest merytorycznie przygotowany do wydawania opinii z zakresu planowania i realizowania przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem narodowym. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, w służbach ścigania i organach władzy publicznej, działających w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego - CBA, Policja, Prokuratura, ABW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, ŻW, Służba Celna, służby kontroli skarbowej.

 • BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE

Zapotrzebowanie instytucji rządowych na specjalistów do spraw kreowania, koordynacji i realizacji celów polityki bezpieczeństwa społecznego - stale wzrasta. Studia na tej specjalności kształcą więc Absolwentów wyposażonych w  wiedzę i umiejętności w zakresie nauk o bezpieczeństwie narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń społecznych. W efekcie zrealizowanych studiów, biegle definiują oni, opisują i interpretują zjawiska i procesy społeczne przez pryzmat zagrożeń bezpieczeństwa. Umiejętnie wykorzystują nabyte informacje w różnych sytuacjach zagrożeń społecznych, w specyficznych warunkach działalności administracji państwowej i samorządowej. Posiadają zdolność do wykorzystywania materiałów i strategii o charakterze profilaktycznym w konkretnych społecznych realiach instytucjonalnych. Bezpieczeństwo społeczne na szczeblu lokalnym, polityka społeczna, polityka zrównoważonego rozwoju,  system zabezpieczenia społecznego w Polsce i Unii Europejskiej, współczesne zagrożenia społeczne – to wybrane przedmioty, które przewiduje program kształcenia na tej specjalności. Jako nasz Absolwent będziesz więc przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, na stanowiskach specjalistów z zakresu bezpieczeństwa społecznego w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i innych organizacjach rządowych i pozarządowych.

 

 •  POTENCJALNE MIEJSCA PRACY ABSOLWENTA

Na obszarze oddziaływania rekrutacyjnego kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, znajduje się znacząca liczna instytucji, w których istnieje konieczność zatrudnienia specjalistów z zakresu proponowanego kierunku studiów. Potencjalni pracodawcy absolwentów to:

 • wojewódzka administracja rządowa, w tym zwłaszcza organy zarządzania bezpieczeństwem wojewody;
 • rządowa, wojewódzka administracja zespolona z podległymi jednostkami (Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej wraz z podległymi komendami i jednostkami ratowniczo – gaśniczymi i szkolnymi, Komenda Wojewódzka Policji wraz z podległymi komendami, komisariatami jednostkami, inspekcje państwowe (np. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków);
 • rządowa administracja niezespolona, w tym dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowe komendy uzupełnień;
 • instytucje i jednostki wojskowe (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, żołnierze garnizonów zwłaszcza w Bydgoszczy i Inowrocławiu);
 • ogniwa administracji samorządowej (Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski, urzędy starostw powiatowych oraz urzędy gmin miejskich i wiejskich);
 • wszystkie jednostki gospodarcze, administracyjne, edukacji powszechnej itp., które prawem są zobowiązane do zatrudnienia specjalistów ds. obronności.

Tak obszerna, potencjalna grupa pracodawców stwarza szansę na kształtowanie rynku pracy zapewniającego stabilne i długotrwałe zapotrzebowania na specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. 

Przejdź do REKRUTACJI

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230